Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Over ons

Introductie
De stichting heeft ten doel het in de breedste zin, voorzien in de godsdienstige behoeften van de
islamitische gemeenschap in Nederland. De activiteiten bestaan uit godsdienstige dienstverlening binnen
en buiten de moskee volgens de richtlijnen van profeet Mohammed vzmh., zoals het verzorgen van
Koranlessen, godsdienstonderwijs, dienstverlening met betrekking tot de Ramadan, de bedevaart naar
Mekka (hadj), religieuze offers, uitvaart, onderwijsactiviteiten en culturele activiteiten voor specifieke
doelgroepen als vrouwen en jongeren. Wij vervullen tevens een gidsfunctie.

Doelstelling
· Het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor de in Amsterdam en omstreken en in
Nederland verblijvende moslims om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten;
· Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de Islamitische gemeenschap in Nederland;
· Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in Nederland verblijvende moslims.

Beleidsplan (hoofdlijnen)
In het beleidsplan 2017-2022 zijn de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan nader
uitgewerkt. Het hoofddoel is het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke
belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de Islam teneinde een objectieve
beeldvorming in de samenleving te realiseren.
Het beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten om de doelstellingen zoals die
hierboven en in de statuten staan beschreven uit te voeren.

In hoofdlijnen zijn dit:
1 Het organiseren van religieuze activiteiten in moskeeën;
2 Het vieren van nationale en religieuze feestdagen;
3 Het aannemen van gelden t.b.v. offers;
4 Het organiseren van open dagen;
5 Het verstrekken van voorlichting op religieus gebied aan de in Nederland verblijvende moslims;
6 Het verlenen van culturele en sociale dienstverlening en het bieden van hulp aan in Nederland wonende moslims;
7 Het verstrekken van voorlichting en het bieden van hulp aan mensen, die willen toetreden tot het islamitische geloof;
8 Het verzorgen nederlandstalige uitleg van de Koran en Hadith , publiceren van boeken en online
content om mensen kennis te laten maken met het islamitische geloof;
9 Het in samenwerking met Nederlandse kerken en andere religieuze groeperingen ontplooien van
activiteiten gericht op het doel van de stichting;
10 Het ontplooien van de noodzakelijke activiteiten in Nederland welke verband houden met de
bedevaart;
11 Het stimuleren en coördineren van het onderwijs in het islamitische geloof;
12 Het scholen van geloofsbedienaren en aanbieden van deskundigheidsbevordering aan
vrijwilligers;
13 Het verzorgen van Koran- en taallessen;
14 Het doen vertalen van boeken op het gebied van de koranwetenschap, andere islamitische
wetenschappen en islamitische kunst; het (doen) drukken en (doen) uitgeven van deze boeken, het
openen en in stand houden van bibliotheken.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: M.J. Gaffar
Secretaris: A.M.A. Gaffar
Penningmeester: R.M.H. Kariman

Beloningsbeleid bestuur
Bestuursleden van de stichting genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This